Geclusterd wijkzorg

Kleinschalig wonen is een woonvorm voor uw naaste met dementie die zo veel mogelijk op thuis lijkt. Herkenbaarheid, huiselijkheid en privacy zijn hier belangrijke uitgangspunten. De betrokkenheid van partners, kinderen, andere familieleden en vrienden speelt een grote rol.

Kleinschalig wonen in de wijk

Op de woonlocatie van Actief Wonen hebben de bewoners samen met de mantelzorgers de regie en
bepalen met Actief Zorg welke zorg zij ontvangen. Actief Wonen is verantwoordelijk voor het woon- en service deel. Actief Zorg en Actief Wonen werken nauw samen.

Bij Geclusterd Wijkzorg wordt het volledig pakket thuis (WLZ VPT) geboden in de wijk rondom een
woonlocatie van Actief Wonen. Het biedt de klant de mogelijkheid om ondanks de indicatie zo lang
mogelijk gelukkig thuis te blijven wonen. Zorg wordt laagdrempelig en rondom de klant in blokuren
georganiseerd. De inzet van allround thuisondersteuners maakt ons VPT in de wijk concept uniek. Dit
alles draagt bij aan het uitstellen van verhuizen naar een intramurale plek danwel te voorkomen.
EHealth en innovatie is hierbij de verbindende factor.

Groei
Iedereen wil het gevoel van zingeving ervaren en meedraaien in de maatschappij. De klant zal ondanks zijn problematiek nog steeds kunnen bijdragen. De klant wordt uitgedaagd om zijn kwaliteiten en vaardigheden te blijven inzetten. Samen werken aan het vergroten en behouden van het netwerk.
Actief Zorg hanteert ‘in- en exclusiecriteria’ voor Geclusterd wijkzorg en communiceert dit op een eenduidige en duidelijke wijze naar potentiële en huidige klanten. Bij een veranderende zorgvraag of situatie waarin het niet meer verantwoord en veilig voor de klant, netwerk of medewerkers is, wordt hierover het (goede) gesprek gevoerd en gezocht naar (eventuele intramurale) doorgroeimogelijkheden.

Eigen regie
De klant en zijn netwerk hebben de motivatie en de nadrukkelijke wens om zelfstandig te blijven wonen in de wijk. Zij zijn samen instaat tot het behouden van de eigen regie over het zorgproces Onze zorginzet begint altijd met het gezamenlijk in beeld brengen van alle facetten van het dagelijks leven en de levensloop van de klant. De afspraken leggen we vast in Mikzo binnen ONS (ECD). De uitvoering van deze afspraken geven we samen vorm binnen ONS agenda wat inzichtelijk is voor de klant via CarenZorgt.
Lef
Actief Zorg en de klant met zijn netwerk durven samen buiten de standaard kaders te denken en te kijken zodat de benodigde zorg en ondersteuning samen vorm krijgt rondom de klant. De klant en zijn netwerk maken eigen veilige keuzes met rondom zorgproces. Actief Zorg gaat hierin mee en houdt zicht- en overzicht op afstand.
Uniek
De wens van de klant is leidend; uitgangspunt van Geclusterd wijkzorg is dat Actief Zorg haar rol dusdanig vervult dat dit aansluit op de levensloop van de klant. Wat de klant gewend en prettig vind is bepalend binnen het zorgproces. Met elke klant wordt er een eigen zorgpad (klantreis) bewandeld, wat zodoende ook passend is voor de klant en zijn of haar wensen. Dit wordt vastgelegd en geëvalueerd binnen het ECD.
Krachtig
De zorg wordt geboden door zowel de wijkteams alsook de teams van de woonlocaties. De diverse medewerkers worden zoveel mogelijk ingezet op hun talenten en werken intensief samen met elkaar, de klant en zijn naasten. Eigen kracht met veiligheid voorop worden de klant en medewerkers uitgedaagd om zelf de verantwoordelijkheid te nemen van het eigen leven en zorg proces. Actief Zorg werkt samen met andere, (in)formele, spelers die in de lokale gemeenschap een
bijdrage (kunnen) leveren aan het dagelijks leven. Dit wordt meegenomen in het beoordelen van de beschikbare, en benodigde, dienstverlening.

Betrokkenheid van de familieleden

U bent als partner, kind, kleinkind, familielid of vriend(in) altijd welkom bij onze huizen. U draagt namelijk bij aan het vormgeven van een ‘normaal’ leven. U wordt dan ook nauw betrokken bij de zorgverlening aan uw naaste en de manier waarop met uw naaste om moet worden gegaan. Het vraagt van u en anderen die dicht bij uw naaste staan wel veel inzet en actieve betrokkenheid. 

Kleinschalig wonen valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit betekent dat u voor uw naaste een indicatie bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) aan moet vragen. Belangrijke voorwaarden voor een indicatie zijn dat uw naaste altijd toezicht nodig heeft en dat er 24 uur per dag zorg dicht in de buurt moet zijn. 

Samenwerkingspartners 

Actief Wonen werkt nauw samen met Boeijend Erf. 

Boeijend Erf is een woon/zorgboerderij in Elsendorp, gemeente Gemert-Bakel. In het Boeijend Erf wonen maximaal 8 zorgvragers. Samen met hen wonen de locatiehouders en is er een klein deskundig en betrokken team geformeerd. Vooral voor de ouderen met dementie zal dit een zeer grote mate van dagelijkse herkenning zijn. De dagelijkse activiteiten worden beleefd samen met de locatiehouders. 

Link naar artikel:

‘We laten hier het gewone leven zo veel mogelijk doorgaan’ | De Peel | ed.nl